Smluvní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto smluvní podmínky (dále též „Podmínky“) upravují Vaše využívání platformy Workiary (dále též „Workiary“), služeb Workiary (dále též „Služby“), softwarových produktů Workiary (dále též „Software“) včetně internetových stránek (dále též „Web“) provozovaných společností Swecz, s.r.o. (dále též „Provozovatel“), s identifikačním číslem 08875430, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 115680 vedenou u Krajského soudu v Brně.

1.2. Tento dokument Podmínek je právní smlouva (dále též „Smlouva“) mezi Vámi a Provozovatelem, kterou musíte přijmout, abyste mohli využívat jeho Služby. „Vámi“ se vztahuje na právnickou či fyzickou osobu, která se zaregistrovala na Webu či v mobilní aplikaci Workiary, objednala některou ze Služeb a/nebo pro Služby poskytla platební kartou či zvolila některou z dalších platebních metod.

1.3. Pokud uzavíráte tuto Smlouvu jménem právnické osoby, prohlašujete, že máte oprávnění takovou právnickou osobu zavázat k této Smlouvě. V takovém případě se tyto Podmínky vztahují i na Vás. Dále se tyto Podmínky vztahují také na zaměstnance a jiné přidružené subjekty, je-li to relevantní. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami nebo nemáte oprávnění zavázat právnickou osobu k této Smlouvě, nesmíte Služby využívat. Berete na vědomí, že tato Smlouva je dohoda mezi Vámi a Provozovatelem, přestože je elektronická a není nikým fyzicky podepsána, a řídí Vaše využívání Služeb.

1.4. Porušení kterékoliv z Podmínek může mít za následek zákaz či ukončení Služeb, zrušení uživatelského účtu (dále též „Účet“) a vymazání obsahu a dat.

2. Služby

2.1. Provozovatel může podle svého vlastního uvážení občas změnit vlastnosti Služeb bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo kdykoliv změnit, pozastavit nebo ukončit Službu nebo kteroukoliv její část bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost vůči Vám ani žádné třetí straně za jakékoliv změny, pozastavení nebo ukončení Služby.

2.2. Pokud Provozovateli pošlete jakoukoliv zpětnou vazbu nebo návrh týkající se Služeb, udělujete mu neomezenou, neodvolatelnou, trvalou a bezplatnou licenci k použití jakékoliv takové zpětné vazby nebo návrhu pro jakékoliv účely bez jakýchkoliv závazků vůči Vám.

2.3. Funkce dostupné prostřednictvím Služeb jsou určeny pro běžné používání Softwaru. Zneužití funkcí může mít za následek zákaz nebo ukončení Služeb. V extrémních případech si Provozovatel vyhrazuje právo dočasně pozastavit váš Účet, pokud Vaše využívání Služeb výrazně převyšuje průměrné využití ostatních zákazníků nebo existuje nebezpečí, že Vaše využívání Služeb způsobí přerušení využívání Služeb jiným uživatelům. Vždy se pokusíme kontaktovat vlastníka Účtu před provedením jakékoliv takové akce, s výjimkou vzácných případů, kdy úroveň využití může negativně ovlivnit výkon Služeb pro ostatní zákazníky.

2.4. Provozovatel má podle svého výhradního uvážení právo odmítnout jakékoliv současné nebo budoucí využívání Služeb z jakéhokoli důvodu. Takové ukončení Služeb může mít za následek zrušení Účtu a vymazání veškerého obsahu a dat. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv z jakéhokoliv důvodu odmítnout komukoliv poskytovat Služby.

3. Uživatelské účty

3.1. Po dokončení procesu registrace do Služby znáte přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu (dále též „Přístupy“), které zahrnují přihlašovací heslo a e-mailovou adresu či unikátní uživatelské jméno. Jste plně odpovědni za zachování důvěrnosti těchto Přístupů a za veškeré činnosti, ke kterým pod těmito Přístupy dojde. Souhlasíte s tím, že Provozovateli vždy okamžitě oznámíte jakékoliv neoprávněné použití vašich Přístupů nebo jakékoliv jiné porušení bezpečnosti, a zajistíte, že na konci každé relace se odhlásíte ze svého účtu.

3.2. Sami nesete odpovědnost za správné zrušení Účtu. Elektronická nebo telefonická žádost o zrušení Účtu se nepovažuje za zrušení. Svůj Účet můžete kdykoliv zrušit v nastavení na stránce uživatelského panelu. Veškerý Váš obsah a data mohou být ještě několik dní uchovány. Vymazány budou trvale do 30 dnů ze všech záloh a protokolů. Jakmile bude tento obsah a data trvale vymazány, nelze je obnovit.

3.3. Provozovatel má podle svého výhradního uvážení právo pozastavit nebo zrušit Účet z jakéhokoliv důvodu. Takové zrušení Účtu může mít za následek ukončení Služeb a vymazání veškerého obsahu a dat.

4. Obsah a data

4.1. Pro údaje a materiály, které poskytujete Službám, nevznikají Provozovateli žádná práva duševního vlastnictví. Všechny nahrané materiály zůstávají Vaše.

4.2. „Data“ znamenají veškerá data a obsah, který nahráváte, zveřejňujete, přenášíte nebo jinak zpřístupňujete prostřednictvím Služeb. Provozovatel vyvine komerčně přiměřené úsilí, aby zajistil, že všechna zařízení používaná k ukládání a zpracování Vašich dat splňují vysoký standard zabezpečení. Další informace o současných postupech a zásadách týkajících se ochrany osobních údajů, zabezpečení a důvěrnosti najdete v dokumentu na adrese workiary.cz/ochrana-osobnich-udaju. Tento dokument je průběžně aktualizován, protože tyto postupy a zásady se postupem času vyvíjejí.

4.3. Aby Provozovatel mohl poskytovat Služby, požaduje, abyste mu udělili určitá práva týkající se Vašich dat pro potřeby jejich zobrazování, zpracovávání a zálohovování. Vaše přijetí těchto Podmínek mu k tomu dává povolení a uděluje mu veškerá práva nezbytná k poskytování Služeb (a pro žádný jiný účel). Toto povolení mu také umožňuje využívat služby třetích stran při provozu a správě Služeb a práva, která mu byla udělena, se na tyto třetí strany rozšiřuje v míře nezbytné pro poskytování Služeb. V závislosti na službě to může zahrnovat přesun dat přes hranice jurisdikce nebo přes hranice států. Provozovatel nebude žádným způsobem sdílet, zveřejňovat, prodávat, pronajímat, upravovat, mazat nebo distribuovat Vámi poskytnutá data.

4.4. Provozovatel také nebude prohlížet Vámi poskytnuté údaje, s výjimkou případů, kdy k tomu poskytnete svolení za účelem poskytnutí podpory.

4.5. Souhlasíte s tím, že Provozovatel může vhodným způsobem uvést Vaše soukromé či obchodní jméno na seznam zákazníků Workiary, a to online nebo v tištěných či elektronických marketingových materiálech. Pokud byste nechtěli zahrnout Vaše údaje, pošlete e-mail na: info@workiary.cz

5. Platby a fakturace

5.1. Nejste povinni zakoupit žádnou ze Služeb. Pokud se rozhodnete zakoupit některou Službu, můžete se rozhodnout poskytnout platební kartu nebo zvolit některou z dalších platebních metod.

5.2. Souhlasíte s tím, že Provozovatel může užívat Vámi zadanou platební kartu nebo jinou Vámi zvolenou platební metodu k úhradě poplatků za předplatné Služeb, doplňků pro Služby a veškerých dlužných částek za Služby, včetně servisních poplatků nebo jakýchkoliv jiných poplatků spojených s Vaším využíváním Služeb. Pokud za Vaše předplatné existují nějaké roční, měsíční nebo podobné pravidelné poplatky, budou pro ně před koncem aktuálního fakturačního období vytvářeny zálohové faktury se splatností 10 dní k úhradě následujícího fakturační období. V případě poskytnutí platební karty budou tyto poplatky strhávány automaticky na konci aktuálního fakturačního období, dokud předplatné před koncem některého fakturačního období nezrušíte. Neuhrazená zálohová faktura bude znamenat, že nemáte již o konkrétní Službu zájem.

5.3. Veškeré ceny se mohou kdykoliv změnit. Provozovatel bude usilovat o to, aby to bylo předem oznámeno. Toto oznámení může být poskytnuto kdykoliv zveřejněním změn na Webu či v mobilní aplikaci Workiary.

5.4. Všechny platby, které jste autorizovali, jsou konečné. K refundaci nedochází, bez ohledu na to, zda Služby využíváte či ne.

5.5. V souvislosti s nákupem a/nebo využíváním Služeb můžete ve Vaší zemi podléhat nějaké dani. Souhlasíte s tím, že povinnost a platba jakýchkoliv takových daní jsou Vaší výhradní a absolutní odpovědností, a že odškodníte Provozovatele v takovém rozsahu, v jakém mu vzniknou jakékoliv závazky nebo jiné závazky v souvislosti s těmito daněmi.

5.6. Souhlasíte s tím, že v případě, kdy Provozovatel nebude schopen inkasovat poplatky dlužné Provozovateli za Služby prostřednictvím Vašeho Účtu, může podniknout jakékoliv další kroky, které považuje za nezbytné k zajištění těchto poplatků od Vás, a že budete odpovídat za všechny náklady vzniklé Provozovateli v souvislosti s takovou inkasní činností, včetně poplatků za výběr a právních nákladů. Dále souhlasíte s tím, že Provozovatel může inkasovat úroky nižší než 1,5 % měsíčně nebo nejvyšší zákonem povolenou částku za jakékoliv nezaplacené částky v době splatnosti.

5.7. Některé Služby Vám umožňují zvýšit nebo snížit úroveň služby přechodem na jiný tarif, zakoupením zvýhodněného balíčku zahrnující jiný tarif nebo zakoupením či zrušením doplňkové služby či balíčku.

5.8. Pokud zvýšíte úroveň služby přechodem na tarif s vyšší cenou, bude Vám Provozovatel účtovat poplatek, jež bude rozdílem cen mezi požadovaným tarifem s vyšší cenou a Vaším aktuálním tarifem, a tento rozdíl bude následně snížen na základě skutečného počtu dní zbývajících do konce aktuálního fakturačního období. Přechod na vyšší tarif probíhá okamžitě. Vaše naplánované datum fakturace pro následující fakturační období zůstane stejné. Poplatek pro následující fakturační odbobí již bude ve výši ceny nově zvoleného tarifu. V případě neuhrazení požadovaného zvýšení úrovně služby bude automaticky proveden přechod na původní tarif a bude Vám zablokována další možnost provést zvýšení úrovně služby.

5.9. Pokud zvýšíte úroveň služby zakoupením doplňkové služby či balíčku, bude Vám Provozovatel účtovat poplatek, jež bude cena doplňkové služby či balíčku snížena na základě skutečného počtu dní zbývajících do konce aktuálního fakturačního období. Doplňková služba či balíček jsou zpřístupněny okamžitě. Poplatek pro následující fakturační období již bude navýšen o plnou cenu zvolené doplňkové služby či balíčku. V případě neuhrazení požadovaného zvýšení úrovně služby budou automaticky doplňková služba či balíček zase zrušeny a bude Vám zablokována další možnost provést zvýšení úrovně služby.

5.10. Snížit úroveň služby je možné pouze pro následující fakturační odobí. Vrácení peněz není k dispozici.

6. Zásady chování

6.1. Workiary nesmíte využívat k:

6.1.1. Nahrávání, zveřejňování, přenášení nebo jiného zpřístupňování dat, která jsou nezákonná, škodlivá, ohrožující, hrubá, obtěžující, mučivá, hanlivá, vulgární, obscénní, urážlivá, narušující soukromí někoho, nenávistná nebo rasově, etnicky či jinak nežádoucí.

6.1.2. Nahrávání nebo přenášení obrázků, které obsahují nahotu, zbraně, násilí nebo drogy.

6.1.3. Předstírání jiné identity nebo za účelem zkreslování svého vztahu s jakoukoliv osobou nebo subjektem.

6.1.4. Nahrávání nebo přenášení jakéhokoliv obsahu, na který nemáte právo nebo který porušuje jakýkoliv patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva, soukromí nebo jiná vlastnická práva jakékoliv strany.

6.2. Workiary nesmíte využívat k žádným účelům, které jsou nezákonné nebo porušují zákony ve Vaší jurisdikci či v jurisdikci České republiky, nebo jakýmkoli způsobem, který úmyslně nebo neúmyslně porušuje jakékoliv platné místní, státní, národní nebo mezinárodní právo.

6.3. Kromě využívání Služeb a Softwaru, jak je to povoleno v souladu s Podmínkami této Smlouvy nebo jiných písemných dohodách mezi Vámi a Provozovatelem, nesmíte dále prodávat, distribuovat, komerčně využívat nebo využívat na bázi sdílení času nebo služby.

6.4. Za interakce s ostatními uživateli nesete výlučnou odpovědnost. Provozovatel si vyhrazuje právo sledovat spory mezi Vámi a ostatními uživateli, ale nemá to za povinnost.

7. Vlastnická práva

7.1. Provozovatel a/nebo jeho dodavatelé si ponechají vlastnictví všech vlastnických práv ke Službám, k Softwaru a ke všem obchodním názvům a ochranným známkám spojených nebo zobrazovaných se Službami či v Softwaru. Nebudete odstraňovat, znehodnocovat ani zakrývat žádné z poznámek o autorských právech nebo ochranných známkách Provozovatele a/nebo jeho dodavatelů z legend nebo jiných vlastnických oznámeních týkajících se Služeb či Softwaru, v nich obsažených nebo souvisejících. Nesmíte provádět zpětné inženýrství, zpětně kompilovat a ani jinak redukovat na lidsky čitelnou podobu žádný Software.

7.2. Pro veškerý obsah (zvláště texty a obrázky), které Provozovatel zvěřejňuje na Webu, platí české autorské právo a právo duševního vlastnictví. Jakékoliv použití nebo zhodnocení, zvláště rozmnožování, rozšiřování a veřejné zpřístupňování vyžaduje předběžný písemný souhlas Provozovatele. Provozovatel sám respektuje autorská práva třetích stran.

8. Odpovědnost Provozovatele

8.1. Tyto Služby a Software jsou poskytovány „tak jak jsou“ a jakékoliv výslovné či domnělé záruky, včetně, ale nejen domnělé záruky obchodovatelnosti a způsobilosti k určitému účelu jsou tímto odmítnuty. Provozovatel nemůže v žádném případě ručit za jakékoliv přímé, nepříme, náhodné, zvláštní nebo následné škody (včetně, ale nejen dodání náhradního plnění, ztrátu použitelnosti, dat nebo zisku případné provozní poruchy) jakkoliv způsobené a v jakékoliv možnosti odpovědnosti, ať už ze smlouvy, plné odpovědnosti nebo deliktu (zahrnuje nedbalost a další) jakýmkoliv způsobem vyvstávajícím z využívání těchto Služeb a Softwaru, dokonce i přes upozornění o možnosti takové škody.

8.2. Provozovatel odpovídá podle § 7 odst. 1 zákona o elektronických médiích za vlastní obsah na Webu. Workiary bylo sestaveno s co největší pečlivostí. Přesto nemůže Provozovatel převzít žádnou záruku za úplnost, bezchybnost a aktuálnost poskytovaného obsahu. Jakékoliv ručení za škody, které přímo či nepřímo vzniknou na základě využívání těchto Služeb a Softwaru, je vyloučeno, pokud škody nejsou způsobeny záměrně.

8.3. Web může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran (tzv. externí odkazy). V okamžiku připojení externích odkazů nejsou Provozovateli známé žádné právní přestupky. Obsah externích odkazů nemůže Provozovatel ovlivnit; proto vylučuje záruku za takový obsah, zvláště si tento obsah nepřivlastňuje a výslovně se od něho distancuje. Pokud bude Provozovateli známo porušení práv, pak příslušný obsah samozřejmě neprodleně odstraní.

8.4. Existuje možnost, že Web nebo materiály mohou obsahovat nepřesnosti či chyby. Provozovatel neposkytuje žádné záruky, pokud jde o jejich úplnost nebo správnost. Pokud na takovou chybu narazíte, kontakujte prosím Provozovatele na e-mailové adrese: info@workiary.cz.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto Podmínky se budou řídit právními předpisy České republiky, bez ohledu na zásady konfliktu zákonů.

9.2. V případě odchylek mezi jazykovými zněními má přednost české znění těchto Podmínek.

9.3. Tyto Podmínky jsou platné a účinné ode dne 17. 2. 2020

Do you have any questions regarding the Terms of service?
Would you like to discuss these terms?